Programma De BliksemBende

Hoe kan onze school starten met dit programma?
De BliksemBende is nog niet op de markt verkrijgbaar. In de tweede helft van het schooljaar 2023-2024 kunnen 32 basisscholen meedoen aan een effectmeting. We zoeken daarvoor scholen:

– binnen een straal van ongeveer 90 kilometer van Groningen;

– met enkelvoudige groepen 3 en 4, dus geen combinatiegroepen;

– met een bovengemiddelde schoolweging.

Neem contact op via tutoring@rug.nl als uw school interesse heeft om mee te doen.

Voor welke leerlingen is De BliksemBende geschikt?
De BliksemBende is geschikt voor leerlingen uit groep 3 en 4 die moeite hebben met lezen, wat bijvoorbeeld blijkt uit een V-score op de SBG, DMT en/of AVI. Door middel van een korte instaptoets wordt voor iedere leerling het instapniveau in De BliksemBende bepaald.

Hoe worden teams gevormd?
Als een leerling start met De BliksemBende wordt een korte instaptoets afgenomen. Dit resulteert in een geadviseerd instapniveau. Vervolgens kan de leerkracht of intern begeleider twee leerlingen met (ongeveer) hetzelfde instapniveau aan elkaar koppelen.

Hoe intensief is de interventie?
Tijdens de effectmeting is het belangrijk dat alle leerlingen even lang met De BliksemBende werken. Leerlingen werken dan 12 weken lang 5 keer per week 25 minuten met het programma. Als uw school na de effectmeting met De BliksemBende wil blijven werken, kan de intensiteit variëren per leerling.

Hoeveel leerlingen kunnen tegelijkertijd met De BliksemBende werken?
Wij raden aan om 4 leerlingen (2 teams) tegelijkertijd te laten werken. Wanneer tutor en leerlingen gewend zijn aan het werken met de BliksemBende, kan de groepsgrootte eventueel worden uitgebreid naar 6 leerlingen (3 teams).

Wat als één leerling van een team afwezig is?
Dan kan de andere leerling, via de knop ‘Spelen zonder maatje’, alsnog oefenen. Als het maatje langere tijd afwezig is, wordt aangeraden een nieuw maatje te zoeken of over te gaan op één-op-één tutoring.

Wat als er een oneven aantal leerlingen geselecteerd wordt voor De BliksemBende?
Eén-op-één tutoring is met De BliksemBende ook mogelijk. De tutor vervult dan de rol van coach. Deze optie wordt ook aangeraden voor leerlingen die nog erg veel moeite hebben met het samenwerken met een maatje.

Wat is de rol van de tutor?
De tutor moedigt leerlingen aan, helpt leerlingen als ze vastlopen, ondersteunt bij het samenwerken en neemt korte toetsen af.

Wie is de tutor?
De tutor is een volwassene. Op de meeste scholen vervullen onderwijsassistenten de rol van tutor. Als deze niet beschikbaar zijn op uw school, kan er ook met getrainde vrijwilligers worden gewerkt. Uw school is verantwoordelijk voor het regelen van een tutor, de Rijksuniversiteit Groningen zorgt voor training en coaching.

Wat als een tutor minder dan 5 dagen per week beschikbaar is?
Dan kan er gewerkt worden met twee tutoren, die beide een deel van de week voor hun rekening nemen.

Is De BliksemBende methode-onafhankelijk?
Ja, De BliksemBende kan gebruikt worden naast uw reguliere leesmethode.

Welke apparatuur (devices) hebben we nodig?
Een Chromebook, laptop of computer wordt aangeraden. Omdat in De BliksemBende veel gebruik wordt gemaakt van gesproken instructies, animaties en video’s, is goed geluid belangrijk. Er is één device per team nodig. We raden het gebruik van iPads/tablets af vanwege het kleine scherm en het ontbreken van een toetsenbord. U kunt de configuratie-instellingen van uw devices via deze link controleren.

Moet er een programma worden geïnstalleerd op onze devices?
Nee, De BliksemBende is volledig web-based en dus toegankelijk vanuit een internetbrowser.

Hoe wordt de voortgang van leerlingen bijgehouden?
Als een team alle spellen rondom één verhaal heeft doorlopen, neemt de tutor bij beide leerlingen een Tutortoets af. Als de leerlingen laten zien het niveau van dat verhaal voldoende te beheersen, gaan ze door naar een volgend verhaal. In het beheerportaal van De BliksemBende kunt u als tutor, leerkracht of intern begeleider gedetailleerd de voortgang van uw leerlingen monitoren.

Wilt u meer weten over De BliksemBende?
Mail dan naar
tutoring@rug.nl of bel 06 31984918 (Mariëtte Hingstman). We bespreken graag met u de mogelijkheden.

Onderzoek

Wat houdt deelname aan het onderzoek in?
Scholen doen mee met een groep 3 en een groep 4 op hun school. Eén groep functioneert als een controleklas waarin niet wordt gewerkt met De BliksemBende, de andere groep gaat wel werken met De BliksemBende. In deze klassen wordt een selectie gemaakt van leerlingen met een (mogelijke) leesachterstand die in aanmerking komen om met De BliksemBende te werken. Leerlingen in de controleklas kunnen natuurlijk nog wel de leesondersteuning ontvangen die de school normaal gezien aanbiedt.

In het voorjaar van 2024 werken deze leerlingen 12 weken met het programma. Welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen wordt gemeten rond oktober. Dit gebeurt in groep 3 aan de hand van het screeningsinstrument ‘Beginnende geletterdheid’, in groep 4 gebeurt dit aan de hand van de DMT. Resultaten van de M-toets en E-toets, evenals de M-toets een jaar later, worden opgevraagd om de leesontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Aanvullend wordt informatie verzameld over de ondersteuning die leerlingen ontvangen in de controlegroep, en wordt o.a. leesmotivatie in kaart gebracht met een korte vragenlijst.

De CITO-scores van de M-toets en E-toets die worden opgevraagd zijn: DMT, AVI, Woordenschat, Begrijpend lezen, Spelling en Rekenen-Wiskunde. De prestaties op rekenen worden in kaart gebracht om erachter te komen of de extra tijd besteed aan lezen mogelijk ten koste gaat van andere vaardigheden.

Wat krijgt een school terug voor deelname aan het onderzoek?
Scholen die deelnemen aan het onderzoek in 2023-2024, kunnen gratis gebruik maken van het programma De BliksemBende voor de geselecteerde leerlingen. Daarnaast ontvangen scholen een vergoeding als tegemoetkoming voor de coördinatie van de tutoring en het onderzoek. Na het onderzoek ontvangen alle scholen een schoolrapport dat inzicht geeft in de taalontwikkeling van hun leerlingen.

Wie zijn bij het onderzoek betrokken?
Het onderzoek naar de effectiviteit van De BliksemBende wordt uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut, in samenwerking met Kennisinstituut voor Taalontwikkeling (ITTA) en de Universiteit van Amsterdam. Het gebruik en begeleiding van De BliksemBende zelf wordt verzorgd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Wilt u meer weten over het onderzoek?
Mail dan naar dr. Alexander Krepel, akrepel@kohnstamm.uva.nl