In het schooljaar 2014-2015 is begonnen met de ‘vertaling’ van het Amerikaanse programma naar de Nederlandse praktijk. Vertalen betekent niet alleen letterlijk vertalen van Engels naar Nederlands, maar ook aanpassen aan de Nederlandse context. In deze vertaalslag wordt o.a. rekening gehouden met de Nederlandse kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen, en met de Nederlandse onderwijscultuur. Passende materialen, bijvoorbeeld aansprekende kinderverhalen, worden  gezocht op de Nederlandse markt of worden zelf ontwikkeld. Hierbij wordt veel gesproken met de 6 Groningse scholen die met Success for All werken. Tegelijkertijd wordt er regelmatig overlegd met de makers van Success for All uit Amerika. Dit zodat de essentie van het Success for All-programma gegarandeerd blijft.

Vanwege het belang van het leren lezen is in 2014-2015 begonnen met een Nederlandse versie van het lesprogramma in groep 3. De materialen voor een jaargroep worden eerst een heel schooljaar gemaakt voor 1 tot 2 pilotklassen, waar in nauwe samenwerking met de betreffende leerkrachten verbetersuggesties uit de praktijk snel kunnen worden doorgevoerd. In het schooljaar dat daarop volgt worden de materialen gebruikt op alle 6 scholen om te ‘beproeven’ of het programma werkbaar en effectief is voor verschillende leerlingpopulaties.

Ontwikkeling in de komende jaren

De samenwerking met 6 scholen in Groningen loopt van 2015 tot 2018. In deze periode wordt het lesprogramma in groep 3, 4 en 5 ontwikkeld, geïmplementeerd en op zijn effecten onderzocht. Ook worden er lessenreeksen voor groep 2 ontwikkeld, om de kinderen voor te bereiden op de overgang van groep 2 naar groep 3.

De verdere ontwikkeling van het lesprogramma in groep 6, 7 en 8, alsook voor groep 1 en 2 staat voor de periode erna op de agenda.